Solis tumsā. Aizvējš pie jūras.

Solis tums Aizv j pie j ras Popul r s latvie u rakstnieces jubilejas gr mata Taj public ti divi rom ni par sieviet m m lest bas un profesijas mekl jumos Kad no malas vi u dz ve iet sak rtota un stabila abu rom nu varon m t k st

 • Title: Solis tumsā. Aizvējš pie jūras.
 • Author: Lija Brīdaka
 • ISBN: null
 • Page: 170
 • Format: Paperback
 • Popul r s latvie u rakstnieces jubilejas gr mata Taj public ti divi rom ni par sieviet m m lest bas un profesijas mekl jumos Kad no malas vi u dz ve iet sak rtota un stabila, abu rom nu varon m t k st pliekana un sav pareiz b garlaic ga Tad vi u dv sel s iegrau as m g s aubu un nemiera dzi as un neliek mieru varb t pa reiz jais labais nav v l gana labs AiPopul r s latvie u rakstnieces jubilejas gr mata Taj public ti divi rom ni par sieviet m m lest bas un profesijas mekl jumos Kad no malas vi u dz ve iet sak rtota un stabila, abu rom nu varon m t k st pliekana un sav pareiz b garlaic ga Tad vi u dv sel s iegrau as m g s aubu un nemiera dzi as un neliek mieru varb t pa reiz jais labais nav v l gana labs Aiz durv m ir bezgal gi pla , piedz vojumu iesp j m bag t pasaule Un abas varones padodas k rdin jumam atsak s no aizv ja pie j ras un sper p rdro u soli soli tums Izlasiet rom nus, lai uzzin tu, kur tas katru no vi m noved s.

  • Solis tumsā. Aizvējš pie jūras. By Lija Brīdaka
   170 Lija Brīdaka
  • thumbnail Title: Solis tumsā. Aizvējš pie jūras. By Lija Brīdaka
   Posted by:Lija Brīdaka
   Published :2019-03-18T15:48:10+00:00


  About “Lija Brīdaka

  • Lija Brīdaka

   L dzsvarota, mier ga, skaista, c la, gudra, harmoniska, latviska t Liju Br daku daudzina laikabiedri, raksta Und ne Adamaite, Vi vienk r i dz vs ir sapnis par Latviju k mazu skaistu zemi, kur visi dz vo pusl dz god gi un pusl dz p rtiku i KD, 12.09.2012 Lija Br daka dzimusi 1932 gada 3 septembr Al ksn P c studij m Latvijas universit t divus gadus str d jusi par skolot ju Bauskas 1 vidusskol o posmu sav dz v dzejniece atspogu ojusi garaj st st Dienas prasa atbildi 1964 Pirm publik cija dzejolis Aud ja 1953 gad , ai pa gad public ts ar pirmais prozas darbs st sts Es neesmu Tev v lies Pirmais dzejo u kr jums Man dz ve d vina smaidu n k klaj 1962 gad 70 gadu pirmaj pus p c vi as scen rijiem tapu as filmas Stari stikl un Pils tas atsl gas.Lija Br daka str d jusi par galveno redaktori izdevniec b Liesma , p c tam R gas kinostudij , 90 gados akt vi darbojusies R riha biedr b.Pati dzejniece apgalvo, ka vienm r iepriek zina, par ko dzejos No s zin anas izn k dzeja, ko var nosaukt par publicistisku un intelektu lu Literat rzin tnieki Liju Br daku uzskata par Mirdzas empes dzejas trad ciju kop ju Vi as dai rades b t ba ir racion las, akt vas sievietes iek j s pasaules atkl sme Savuk rt prozas galvenais mot vs medit cija par sievietes vietu sabiedr b.  181 thoughts on “Solis tumsā. Aizvējš pie jūras.

  • Paldies jaukajai Barona ielas J.Rozes grāmatnīcas pārdevējai, kas ieteica iegādāties šo grāmatu, kad pirku Google garadarbu `Meklē sevī`. Tiešām brīnišķīga grāmata, tik cilvēciska, sirsnīgi latviska, it kā par parastu cilvēku parastām problēmām, bet aizkustina dziļi. Skaista un bagāta valoda, joprojām brīnos, kur viens cilvēks spēj tā lietas redzēt (piemēram, mēnesi kā nobriedušu ābolu, ja pareizi atceros). Dusmojos uz kuģi ik rītu un vakaru, kad tas piest [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *